Аудиториумът на КАБ – Продължението!

Thursday, July 16th, 2009

Дискусиите в глобалната мрежа за Аудиториума на КАБ достигна до ушите и на самия  КАБ, в лицето на арх.Николай Баровски – един от хората, които се опитват да  разработят въпросната форма на обучение. На 33, Баровски е в централата на КАБ-  София, освен това е и участник в българската етно-рок банда „Балканджи”.

balkandzhi_01 Снимка rock.bg

Аз и няколко мои колеги имахме възможността да се видим с арх.Баровски и да говорим с него по темата, която вълнува може би всички млади архитекти в момента : Аудиториумът!

КАБ имат желание да модернизират Българската архитектурна гилдия по европейски образец като вкарат следдипломната квалификационна форма – Аудиториум. В страни като Германия, Франция и Англия това отдавна е факт. Съществувала директива за страните от Европейския съюз, която изисквала въвеждането на такова обучение. Според същата директива са и предварителните стажове преди придобиването на Пълна проектантска правоспособност (ППП), които важат и в момента у нас. Смисълът на тази „организация” е да вдигне нивото на архитектите, имащи желание да придобият ППП, както и да поддържа нивото на вече приетите членове на КАБ. Замислено е да има изпит на нормативната уредба за кандидатите, който по думите на арх.Баровски, няма да е непосилен. Като подготовка преди изпита е плануван шест-месечен курс с все още неясна форма и програма. За архитектите, вече придобили ППП се предвиждат семинари, които по директивата са не повече от 4 часа годишно и които ще са задължителни за всички членове на КАБ.

Така или иначе обаче всичко е все още в много, много идеен етап, „предпроектно проучване” дори;) В момента в КАБ царят вътрешни интриги между ръководствата на София-град и централното управление за останалата част от страната. Аудиториумът е все още имагинерно понятие и се очаква наистина да заработи не по-рано от година и половина. Не са направени и подробни изчисления за необходимия бюджет, което пък означава че цялата инициатива може да пропадне, ако сумата надвиши очакванията. Все пак ръководството на КАБ ще се опита да направи 1-ва “демо” лекция от Аудиториума на есен. Резултатите от нея ще се анализират и ще помогнат за по-нататъчното развитие на идеята…

Ето до къде са стигнали в разработките си:

Проект на Устройствен правилник за дейността и организацията на работа на Аудиториума

За да стане Аудиториумът реалност и за да работи наистина, се изисква стабилна организация и основа, на която да се надгражда в бъдещето. В случая и двете неща липсват и цялата идея е застрашена от опорочаване, както почти всяко нещо в България разбира се!

автор: арх.Владислав Дечев

Аудиториумът на КАБ

Wednesday, July 8th, 2009

Уважаеми колеги, колежки и малки колежчета архитекти,
На всички ни са известни процедурите по придобиване на проектантска правоспособност, било то пълна или ограничена, НО Камарата на Архитектите в България има сериозни намерения да вдигне летвата за хората, които постъпват и взимат така желаните печати. Предвижда се така наречения Аудиториум, който представлява чисто и просто организация даваща следдипломна квалификация на младите архитекти. Целта й е да изпитва възможностите на кандидатите да прилагат професията. Срокът и ще е 2 години в които се изисква посещаването на лекционен курс , след който се полага изпит и едва тогава се дава възможност за практикуване на професията!

Цитирано от сайта на КАБ
„Какъв ще бъде Аудиториумът на КАБ
24 /06 /2009
Камарата на архитектите в България има за основна задача присъждането на проектантска правоспособност. Това е право, но и голяма отговорност пред обществото, което се нуждае от високо квалифицирани архитекти. Поддържането на високо ниво на собствената му квалификация е дълг на всеки български архитект, който се занимава с проектиране.
С решение на Шестото общо събрание на КАБ от 2008 година е постановено създаването на център за постоянна професионална квалификация на членовете на камарата. Такива постановки са залегнали и в Европейската директива 36 от 2005 година и в ЗКАИИП.
Комисията по професионална дейност към УС на КАБ, използвайки опита на сродни западноевропейски камари, разработи устройствен правилник за работата на такъв квалификационен център, като го нарече „Аудиториум”. Значението на думата „аудиториум” е „голяма лекционна зала”, но също и „публика, която слуша лекции”.
Този устройствен правилник беше докладван, обсъден и приет по принцип на заседание на УС на КАБ от 16.04.2009 г. На следващото заседание на УС на 03.07.2009 текстът на документа ще бъде утвърден окончателно като се вземат предвид и решенията на ОС на КАБ. След това той ще бъде публикуван на сайта на КАБ.
Някои основни принципи, залегнали в него:
– Перманентност и задължителност на обучението за членовете на КАБ;
– Задължително обучение на кандидатите за членство в камарата със съответен хорариум за ОПП и ППП и полагане на изпит като предпоставка за членство;
– Подбор на тематиката на лекциите в областта на законодателството, теория и история на архитектурата, управлението на проекти и проектантски бюра, добрата архитектурна практика, конкурсното дело, екологията и устойчивото развитие, новите строителни и проектантски технологии и т.н.;
– Форми на обучение – лекции, семинари, симпозиуми, творчески екскурзии и др.;
– Създаване на годишен календар за мероприятията на Аудиториума, от който всеки член на камарата да подбира интересните за него теми;
– Определяне на система за годишно набиранена квалификационни кредити (точки) от участниците в мероприятията на Аудиториума и попълване на квалификационните им досиета, като в годишния календар ще бъдат определяни и точките, които носи съответната тема;
– Зависимост на членството в КАБ от редовното участие в квалификационните мероприятия чрез набирането на минимален годишен брой квалификационни кредити;
– Финансиране на обучението от участниците в него и от субсидии на камарата;
Предвижда се Аудиториумът да бъде със статут на постоянна комисия към УС на КАБ. Той ще се управлява от научен съвет от изявени специалисти и преподаватели, ръководен от научен ръководител (председател на научния съвет).
Предвидени са и съответните промени в Устава на КАБ, регламентиращи дейността на Аудиториума.
Комисия по професионалната дейност към УС на КАБ”

Всеки сам решава кога и дали да стане член на КАБ, но настоящата статия алармира тези, които имат желание да го направят. Все още не е гласуван въпросния Аудиториум но е въпрос на съвсем кратко време това да стане. Все още начина за придобиване на проектантска правоспособност е:
– Молба в 3 екземпляра (тегли се от сайта на КАБ)
– Нотариално заверено копие от дипломата
– Свидетелство за съдимост (издава се по постоянен адрес)
– 1 снимка
– 240лв. Встъпителна вноска
– 120лв. – сума за изработване на печат и т.н. (дава се, когато молбата бива одобрена , което става със събрание, провеждащо се обикновено веднъж месечно)
– Членски внос – за Ограничена проектантска правоспособност е по 15лв/месец за годината – плаща се наведнъж (180лв. общо)